A 2020-as verseny zsűritagjai/Members of Jury in 2020

Aira Birziņa

Claus-Ulrich Heinke

Keresztes Nóra

Németh Zsuzsanna

Anna Stankiewicz

Értékelési szempontok

A verseny célja:

A szempontok összeállításánál fontos szerepet játszott, hogy ne csak a remek zenei előképzettséggel rendelkező tagokból álló kórusok érhessenek el jó eredményt, hanem olyan kritériumok is mérvadóak legyenek, amelyek egy jó zenei vezetéssel működő valóban amatőr tagokból álló kórusnak is esélyt ad egy rangos versenyen való színvonalas megmérettetésre. Természetesen a „hagyományos” szempontok is hangsúlyt kapnak, de nemcsak ezek alapján születik meg a zsűri döntése. A verseny célja, hogy lehetőséget adjon az igazi amatőr kórusoknak is egy versenyen való esélyes szereplésre, a szakmai kórusoknak pedig a hasonló szakmai alapokkal rendelkező zenei intézmények kórusaival, vagy az ilyen intézményekből kinőtt együttesekkel való esélyes versenyzésre.

Kötelező darab:

Minden kórusnak saját hazájából kell hoznia 15 évnél nem régebbi kortárs kompozíciót. A szervezők ezzel szeretnék támogatni a kortárs zeneszerzőket, a kórusokat pedig arra bíztatni, hogy minél több napjainkban komponált darabot tűzzenek műsorukra.

 

Pontozás:

A zsűri 6 kritériumot pontoz (intonáció, kottahűség, darabválasztás, kórushangzás, stílusismeret-művészi megvalósítás, a kórus és a karnagy közötti interakció) a kötelező darab esetén kritériumonként 0-tól 5 pontig, a választott darabok esetén az összes darabra vonatkoztatva együttesen, kritériumonként 0-tól 10 pontig A verseny folyamán a fél pontok adása lehetséges (pl: 3,5).

Az együttesek számára megadott műsoridő 12-től 15 percig terjed. Az időtúllépés, ill. az idő nem kihasználása miatti büntetőpontokat a zsűri titkára regisztrálja, amely az összpontszámból kerül levonásra. Ez 30 másodpercenként 1 pont.

Egy kórus pontszáma a kötelező darabra kapott 30 pontból, a választott darabokra kapott 60 pontból, valamint a büntetőpontokból adódik össze. Egy kórus egy zsűritagtól maximálisan 90 pontot kaphat, a három zsűritag pontszáma átlagolódik. Az egy kórus maximálisan elérhető pontszáma 90 pont. 45 pont felett minden kórus kap diplomát: 45-59,5 bronz, 60-74,5 ezüst, 75-90 arany. Minden kategóriába n az első 3 legmagasabb pontszámot elért kórus kap helyezést abban az esetben, ha arany minősítést szerzett. A zsűri fenntartja a jogot, hogy a verseny során nem oszt ki minden helyezést.

Szempontok:

 1. Intonáció
 2. Kottahűség: tempók helyes megválasztása, dinamikai jelek betartása, jelölt karakterek helyes interpretálása
 3. Darabválasztás: A karnagy a kórus zenei, technikai színvonalához mérten választotta-e meg a darabokat, ill. az énekelt művek elég változatosságot tükröznek-e korok, karakterek, stílusok szempontjából.
 4. Kórushangzás az együttes zenei előképzettségéhez mérten: Itt azt pontozzuk, hogy mennyire sikerül felszínre hozni a karnagynak a kórus legoptimálisabb hangzását.  Ez kórusonként más és más színvonalat jelenthet.
 5. Stílusismeret, művészi megvalósítás: Szintén egy olyan szempont, ami kicsit függetleníthető az intonációtól, zenei előképzettségtől. Hallható legyen a kórus interpretációjában, hogy többféle karaktert jelenít meg, a más korból származó darabokat eltérő megformálással, zenei eszközökkel adja elő.
 6. A kórus és a karnagy közötti interakció: A kórus és együttese között milyen az összhang? Az ütemezésen kívül a karvezetőnek vannak-e kifinomult zenei megoldásai, egyedi instrukciói, és az ezek megvalósítására szolgáló árnyalt vezénylésére figyelnek-e a kórustagok?

Evaluation criteria

The purpose of the competition:

It played an important role in the setting up of the viewpoints that not only those choirs should achieve good results members of which have a good musical qualification, but it would provide possibility for those ones taking part in an important competition which work under the direction of a good musician but the members are really amateurs. Naturally the “traditional” viewpoints will also be emphasised, in the decisions of the jury will appear not only the above mentioned point of views. The purpose of the competition is to give possibility for really amateur choirs to have the chance taking part in a competition. For the professional choirs it will give the chance to compete with having similar professional base.

Compulsory piece:

Each choir has to bring a piece of a contemporary author not older then 15 years. The organizers this way would like to help the contemporary composers, and to encourage the choirs to take on their repertoire more pieces composed nowdays.

Points:

The jury will give points for 6 criterias (intonation, following the score, choosing the pieces, tone of the choir, knowledge of styles, artistic realization, interaction between the choir and the conductor), for the compulsory piece 0-5 points for each criteria, for the chosen pieces together 0-10 points by criterias. During the competition half point also can be given.(3,5 point).

The timelimit for a choir is from 12 min. to 15 minutes. The secretary of the jury will record penalty points for using longer time or the unused time that will be deducted from the total of the points. This is 1 point for every 30 seconds.

The maximum points for one choir : 30 points for the compulsory piece, 60 points for the chosen pieces together minus the penalty points. One choir can collet max.90 points

from one member of the jury, adding up of the points of the three jury-members an avarage will be made. Total of gaining points is 90, over 45 points every choir will get a diploma: 45-59,5 points bronze, 60-74,5 silver, 75-90 golden diploma. The first three choirs gaining the most points in each category will get a placing in case if it got a golden qualification. The jury reserves the right that not every choir will be awarded.

Point of views:

 1. Intonation
 2. Fidelty to the score: choosing the right tempo, keeping the dinamic signals, good interpretation of the given characters.
 3. Choice of music pieces: Whether the pieces chosen by the conductor match to the musical, technical level of the choir, and show a good enough variety considering the ages, characters and styles of the pieces.
 4. Sound quality compared to the music qualification of the choir: Here the jury points how successfully could the conductor bring up the most optimal tone of the choir. This may result different quality by choirs.
 5. Authenticity/ style of performance, interpretation: This also a viewpoint that can be independent from the intonation and musical knowledge. It should be heard from the interpretation, that the different pieces show a variety of characters and artistic expression.
 6. Interaction between the conductor and the choir: What is the harmony between the conductor and his/her ensemble like? Beside the beating has the conductor refined musical solutions, special instructions?  Whether the members of the choir should express whatever the conductor inspires?